English | עברית
ראשי > רמי ברבר - גלגל רזרבי - מנצח להחלפה

רמי ברבר מציע גלגל רזרבי – מנצח להחלפה

מנצחים הנעדרים ממקהלתם לזמן קצר (גם לחזרה/ות בודדת/ות) מוזמנים לפנות לרמי ברבר לצורך החלפה זמנית. ההחלפה מתאימה הן לעבודה השוטפת והן להכנה או לביצוע הופעות כל שהן, ויכולה להיות מתוכננת (חופשה, לידה וכו') או פתאומית. כמובן - ככל שתוקדם הפנייה כן יגדל הסיכוי לביצוע ההחלפה.

054-7289572, פקס: 04-6373038,
 ramibarber@gmail.com